Versija neįgaliesiems

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė prie savo kolektyvo kviečia prisijungti teisininką (-ę).

Mes  s i ū l o m e:

– įdomų ir atsakingą darbą profesionalioje komandoje;
– puikias darbo sąlygas, tobulėjimo galimybes;
– draugišką kolektyvą;
– sutartinį darbo užmokestį.

Bendrieji  r e i k a l a v i m a i teisninkui(-ei) :

– išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinio, Lietuvos Respublikos civilinio proceso, Lietuvos Respublikos darbo kodeksų pagrindines nuostatas ir principus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklą ir darbo santykių reguliavimą, kitus teisės aktus darbų saugos, gaisrinės saugos srityje, teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšomis remiamų projektų įgyvendinimą;

– turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teises studijų krypties bakalauro ar magistro arba vientisųjų teisės studijų krypties magistro ar jam prilygintą išsilavinimą;

– turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;

– gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vertinti darbų svarbumą ir skubumą, identifikuoti ir spręsti darbe iškylančias problemas;

– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

– mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

D a r b o  p o b ū d is:

– rengti teisės aktų ir kitų Ligoninės dokumentų projektus, vykdyti teisės aktų ir kitų Ligoninėje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę;

– teikti pastabas / pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Ligoninės parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios, atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus;

– konsultuoti Ligoninės darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių jų funkcijas, taikymo klausimais, informuoti juos apie teisės aktų pasikeitimus;

-vertinti, ar Ligoninėje laikomasi teisės aktų reikalavimų;

– rengti Ligoninės sutarčių projektus, vertinti sutarčių atitikimą teisės aktų reikalavimams;

– rengti ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;

– atstovauti Ligoninės interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose.

 

Darbo vieta: VšĮ Druskininkų ligoninė, Sveikatos g. 30, Druskininkai. Pageidautinas kuo ankstyvesnis įdarbinimas.

Manai, kad turi visus reikiamus įgūdžius? Nedelsk – ir iki vasario 22 d. siųsk savo  CV elektroniniu paštu: ligonine@druskinkai.lt
Telefonai pasiteiravimui 8-313 59130, 8-313 59149.

2019-02-06T07:45:13+00:002019-02-06|
Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutinku