Versija neįgaliesiems

PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS2018-04-12T11:38:20+00:00

Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės pacientų (jų atstovų) teisių ir pareigų aprašas reglamentuoja įstaigoje besigydančių pacientų ir jų atstovų teises ir pareigas.


Pacientams (jų atstovams) garantuojamos šios teisės:


1. Teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą:

 • Kiekvienam pacientui teikiama kokybiška sveikatos priežiūra. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 • Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.
 • Ligoninėje gydomo paciento sąlygos ir darbuotojų elgesys su juo neturi žeminti paciento garbės ir orumo.
 • Pacientas gali būti slaugomas ir lankomas artimųjų bei kitų asmenų, laikantis ligoninės skyriuose nustatytos tvarkos. 
 • Intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama pagal ligoninėje patvirtintas pareigų instrukcijas, kokybės vadybos sistemos procedūras, darbo procedūras, darbo metodikas, vidaus standartus.
 • Jeigu paciento tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, į namus išrašomam, kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar kitur siunčiamam pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas.
 • Pacientams teikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
 • Paciento kūnas ar jo dalys negali būti naudojamos komercinei naudai gauti. Kuri nors paciento kūno dalis gali būti pašalinta paciento sveikatos priežiūros tikslais. Organų donorystės atvejais – kai yra paciento ar jo atstovo sutikimas.

2. Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą:

 • Ligoninė sudaro pacientams sąlygas, užtikrinančias ekonominį, komunikacinį ir organizacinį sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslų principų bei medicinos etikos reikalavimų prieinamumą (atitiktį) paciento reikmėms.
 • Būtinoji medicinos pagalba pacientui teikiama neatidėliotinai, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką.

3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos priežiūros įstaigą:

 • Pacientas turi teisę pasirinkti gydantį, tiriantį, operuojantį, konsultuojantį, prižiūrintį gydytoją, slaugos specialistą ar kitą medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Teisė į informaciją:

 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 • Pacientas informuojamas apie jį gydantį gydytoją ir slaugos darbuotoją, nurodant jų vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.
 • Pacientas informuojamas apie ligoninės vidaus tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu ligoninėje.
 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, diagnozę, prognozę, atliekamus tyrimus ir jų rezultatus, gydymo metodus, numatomas atlikti operacijas ir kitas medicinines manipuliacijas, gydymo alternatyvas, rizikos laipsnį, galimas komplikacijas bei laukiamus rezultatus, kas gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ar tyrimo, o taip pat apie pasekmes jų atsisakius. Informacija pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus.
 • Pacientas turi teisę susipažinti su savo ligos istorija ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas, apie tai įrašant ligos istorijoje.
 • Pacientas turi teisę gauti jo lėšomis padarytas ligos istorijos ar kitų su jo liga susijusių dokumentų kopijas. Gydantis gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų ligos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jei gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.
 • Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
 • Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.
 • Informacija pacientui neteikiama prieš jo valią, tačiau toks paciento pageidavimas turi būti aiškiai išreikštas ar apie tai įrašyta ligos istorijoje.
 • Paciento pageidavimu, įformintu ligos istorijoje, informacija apie pacientą neteikiama jo pageidavime išvardintiems asmenims ar jų grupėms.
 • Pacientui įstatymų numatytais atvejais išduodami reikiami dokumentai dėl jo tyrimo ir gydymosi ligoninėje.

5. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose:

 • Nesant paciento rašytinio sutikimo, negalima paciento įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus.
 • Paciento įtraukimas į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Teisė atsisakyti gydymo:

 • Pacientas gali būti gydomas ar jam teikiama kokia nors kita sveikatos priežiūros ar slaugos paslauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, pacientui siūlomas kitas gydymas ar sveikatos priežiūros paslaugos.
 • Būtinoji (pirmoji ar skubioji) medicinos pagalba, kai pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios, o paciento gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, teikiama ir nesant paciento sutikimo. Tokia pagalba teikiama ir nesant paciento atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti įrašas paciento medicinos dokumentuose.
 • Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos teikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti ligoninės medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją kreipiasi ligoninės administracija ar gydantis gydytojas.
 • Paciento, sergančio ir psichikos liga, gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

7. Teisė skųstis:

 • Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į gydantį (budintį) gydytoją, palatos medicinos seserį, skyriaus vyresniąją slaugytoją, slaugos administraciją, skyriaus vedėją, administraciją dėl pažeistų teisių, netinkamų buvimo ligoninėje sąlygų, konfliktų su ligoninės darbuotojais ir kt.
 • Pacientas turi teisę apskųsti ligoninės veiklą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

8. Privataus gyvenimo neliečiamumas:

 • Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus ligos istorijai, būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti, renkama pacientams sutikus.
 • Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą, arba tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
 • Sutikimas nėra būtinas, jei informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos epikrizę, taip pat institucijoms, kuriomis Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

9. Pacientas (jų atstovai) privalo:

 • Laikytis ligoninėje ir jos skyriuose nustatytos vidaus tvarkos reikalavimų.
 • Atvykti į ligoninę siuntime ar kitame dokumente nurodytu laiku; laiku atvykti dėl operacijų, apžiūros ar tyrimų.
 • Teikti gydančiajam ir slaugančiajam medicinos darbuotojui teisingą ir visą informaciją apie buvusias ligas, operacijas, vartojamus vaistus, sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir kita.
 • Vykdyti medicininius darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką. Apie atsisakymą vartoti kuriuos nors vaistus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt. informuoti gydantįjį gydytoją.
 • Laikytis asmens higienos reikalavimų.
 • Gerbti ligoninės darbuotojus, pacientus bei lankytojus.
 • Tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo ligoninės turtą.
 • Ligoninėje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.
 • Laiku mokėti už teikiamas mokamąsias paslaugas.
 • Už savo veiksmais ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą pacientai (jų atstovai) atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________________________

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutinku